O INSTYTUCIE

Celem twórców Instytutu jest stworzenie podmiotu, który działałby na rynku jako podmiot specjalistyczny w zakresie badań, opinii prawnych i ekonomicznych, publikacji naukowych i popularno-naukowych, wykładów i innych form działalności naukowej dotyczącej szeroko rozumianej tematyki przedsiębiorczości, w tym w szczególności w zakresie:

  • Praktycznego stosowania instytucji prawnych określonych w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze

  • Analizy rynku,oceny zagrożeń niewypłacalnością poszczególnych branż.

  • Oceny ekonomicznego uzasadnienia podejmowanych działań zarządczych w kontekście odpowiedzialności cywilnej i karnej kadry kierowniczej.

  • Wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa (w tym wyceny kapitału ludzkiego, wartości niematerialnych i prawnych, wartości marki, wierzytelności itp.).

  • Oceny zasadności podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.

  • Oceny kondycji podmiotówgospodarczych, w tym ich wypłacalności w ujęciu ekonomicznym i prawnym.

  • Analizy ryzyka i wycena wartości instrumentów finansowych, opcji, rynku forex.

Tematyka będąca przedmiotem zainteresowania Instytutu ma interdyscyplinarny charakter z pogranicza nauk ekonomicznych i prawnych. Jak wynika z doświadczeń zawodowych twórców Instytutu, częstą słabością opinii prawnych dokonywanych w postępowaniach sądowych jest ich zlecanie specjalistom z wąskiego zakresu, głownie rachunkowości lub finansów, podczas, gdy większość zagadnień dotyczących przedsiębiorczości wymaga znacznie szerszej oceny, wymagającej połączenie wiedzy z różnych specjalizacji. Jest to także przyczyna, dla której przedsiębiorcom trudno skutecznie odpierać zarzuty zawarte w opiniach biegłych sądowych, nawet w wypadkach, gdy nie uwzględniają one całokształtu okoliczności mających faktyczne znaczenie w sprawie.

IBNP z uwagi na prowadzenie badań naukowych związanych z tematyką prawa upadłościowego i naprawczego oraz wyceny przedsiębiorstw spełnia kryteria instytutu naukowego w rozumieniu art. 290 k.p.c. któremu sąd może powierzyć sporządzenie opinii w ramach postępowania sądowego. Warunkiem uznania określonego podmiotu za instytut naukowy w rozumieniu art. 290 k.p.c. jest prowadzenie przez ten podmiot badań naukowych w danej dziedzinie (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 sierpnia 2009 roku, sygn. akt III CSK 7/09 oraz w postanowieniu z dnia 12 lutego 1987 roku, sygn. akt II CZ 15/87). Instytut prowadzi badania stosowane w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o finansowaniu nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.)

Wykonujemy usługi na rzecz Sądów, Prokuratur, organów egzekucyjnych oraz indywidulanych klientów.

DOŚWIADCZENIE

Twórcami i współpracownikami Instytutu są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania funkcji biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw. Osoby te opiniowały w największych polskich postępowaniach upadłościowych, procesach gospodarczych i karnych dotyczących szeroko pojętej działalności gospodarczej oraz działalności tzw. para banków, piramid finansowych, rynku forex, opcji walutowych. Naszą specjalnością jest ustalanie rzeczywistego stanu rozliczeń finansowych oraz ocena podejmowanych czynności zarządczych w kontekście osobistej odpowiedzialności za prowadzenie spraw podmiotów gospodarczych i określenia ekonomicznych skutków tych działań.

Nasi współpracownicy posiadają wpis na listę biegłych skarbowych Izby Skarbowej w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych oraz szacowania prawmajątkowych.

RADA PROGRAMOWA

Dr inż. Witold Kornacki – przewodniczący